Noves disposicions que afecten a les activitats englobades en temps lliure i oci

A València, a 6 de Novembre de 2020

Benvolguts Educadors / es, Consiliaris i membres dels centres Juniors,

Hem estat pendents de la informació de l’IVAJ (Institut Valencià de la Joventut) i de la Conselleria de Sanitat pel que fa a les disposicions de la COVID-19, per aclarir com afecten les últimes mesures a la nostra activitat. Així doncs, hui han sortit publicades, en el DOGV, a través d’un decret de Presidència (Decret 16/2020 de 5 de novembre de 2020) i una resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Resolució del 6 de novembre de 2020 [2020/9360]), noves disposicions que ens afecten. Per això, vos traslladem la informació relacionada amb la nostra activitat, en cada un dels documents esmentats anteriorment.

Pel que fa a l’activitat de Centre, la Resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha disposat, quant a activitats englobades en temps lliure i oci, que:

1.5.1 En els parcs infantils recreatius a l’aire lliure, castells inflables, tobogans i altres jocs infantils s’han de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció de la Covid-19, mantenint la neteja al menys diàriament, limitant l’aforament al 50% i la distància de seguretat d’1,5 metres, excepte convivents o pertanyents al mateix grup.
1.5.2 Els locals d’oci infantil en espais tancats hauran de garantir la neteja contínua i que no es produïsca intercanvi d’objectes entre les persones usuàries.
1.5.3 Les activitats grupals tindran un màxim de 6 participants.
Pel que fa a les reunions d’Educadors, assimilables a trobades o esdeveniments per ser activitats integrades per majors d’edat d’una entitat de naturalesa privada, el punt 16 de la Resolució anteriorment esmentada diu:
1.16.1. Es recomana la realització telemàtica de congressos, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments.
1.16.2. La celebració de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments, que s’organitzen de manera presencial, promoguts per qualsevol entitat de naturalesa pública o privada, es durà a terme sense superar en cap cas el 50% de l’aforament en cada un dels pavellons de congressos, sales de conferències o multiús, i altres establiments i instal·lacions similars, incloses les de les institucions firals de la Comunitat Valenciana. No s’autoritzen serveis d’hostaleria ni restauració en aquest tipus d’esdeveniments.
1.16.3. El que preveu el punt anterior també és aplicable a la realització, per part de persones físiques i jurídiques, públiques i privades, d’activitats i tallers informatius i de divulgació en l’àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, dirigits a tota classe de públic, i que tinguen per objecte l’aprenentatge i la divulgació de continguts relacionats amb la R + d + i.

En referència a la celebració de l’Eucaristia, el Decret 16/2020 del 5 de novembre de 2020 disposa que:

La permanència en llocs de culte, per a reunions, celebracions i trobades religioses, incloses les cerimònies nupcials o altres celebracions religioses específiques, no podrà superar el 30% del seu aforament. L’aforament màxim s’ha de publicar en lloc visible de l’espai destinat al culte i s’hauran de complir les mesures generals de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries.
A més, l’Arquebisbat de València ha emés un comunicat, per informar-nos que tota activitat de culte i pastoral queda limitada al 30%, inclosa catequesi o qualsevol altre tipus d’activitat parroquial.

Per tant, això és el que afecta la nostra activitat:

– El toc de queda, contingut en la Resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública del 24 d’octubre de 2020, aprovat fins al 9 de desembre de 2020, afecta aquelles activitats que es realitzen entre les 00 hi les 6 h del matí. Per aquest motiu, tota reunió presencial haurà de finalitzar abans d’interferir en aquesta franja horària.
– Els actes de culte religiós queden reduïts al 30% de l’aforament del temple, assumint l’ús de gel hidroalcohòlic, la neteja de mans, l’ús de mascareta obligatòria i la distància social d’1,5 metres entre els assistents, que es veurà propiciada per la limitació de l’aforament del temple. En aquest sentit, atenguem a les orientacions dels Consiliaris, responsables d’adaptar les mesures generals a la situació particular de cada parròquia, per posar-les en coneixement de tots.
– La limitació d’organitzar-nos en grups de 6 persones, en les activitats que impliquen un treball en grup, afecta les nostres activitats, per ser englobades en la legislació de temps lliure i oci, de manera que els grups hauran de ser de màxim 6 persones. En aquest sentit, fem notar que no s’especifiquen ràtios addicionals respecte a les titulacions de Temps Lliure (MAT / DAT) en la resolució.

Així mateix, per les orientacions donades respecte de les activitats parroquials, cal no superar el 30% de l’aforament de les instal·lacions que anem a utilitzar.
– Quant a les activitats en parcs recreatius a l’aire lliure, especifica que l’aforament s’ha de delimitar al 30% mantenint una distància d’1,5 metres, en espais parroquials, i al 50% mantenint una distància d’1,5 metres a un altre tipus d’espais, exceptuant convivents i persones del mateix grup (grups de 6 persones com a màxim).
– Respecte de les reunions d’Educadors, es recomana encaridament, juntament amb la recomanació que llança la Resolució, el fer-les de manera telemàtica. No obstant això, en cas de fer-la de manera presencial, tot i que l’aforament permés que marca la llei per a reunions o trobades d’entitats privades és d’un 50% de l’aforament total, en el nostre cas es veu reduït al 30% de l’aforament total, per ser una reunió en l’àmbit parroquial.
Per tant, podem seguir tirant endavant les activitats autoritzades segons les disposicions del Pla de Contingència del Centre Juniors, en la seua aprovació tant parcial com completa, atenent les disposicions anteriorment indicades i comentades. Com ja transmetem, aquest model de pla elaborat per Juniors Moviment Diocesà compta amb el vistiplau de l’IVAJ i s’està treballant juntament amb el Consell Valencià de la Joventut perquè les entitats d’Educació en el Lleure puguen acollir-se a un protocol comú que siga validat per la Conselleria de Sanitat. En cas que es disposen altres mesures, us les farem saber al més aviat possible.
No obstant això, preguem, que s’atenga a més a la normativa local que s’implemente per part dels ajuntaments. Davant els nombrosos rebrots de les últimes setmanes, són molts els consistoris que estan advocant per prohibir tota activitat juvenil que implique la reunió o concentració de diverses persones. Així, si aquest és el cas de la localitat en què es troba el Centre Juniors, cal acatar la norma i actuar amb responsabilitat.
No obstant això, us volem fer una petició. Com heu vist, us hem exposat les mesures adoptades, perquè cada Centre Juniors observe com pot complir-les. Sabem que molts/es de vosaltres, bé perquè no considereu prudent obrir, bé perquè alguna de les restriccions us afecta directament, us veureu obligats / des suspendre l’activitat presencial dels vostres centres. No obstant això, la suspensió de l’activitat presencial no comporta el tancament del Centre Juniors. És important que en aquests moments ens fem presents en la vida dels nostres nens/es, adolescents i joves, per a ser “llum, sal i ferment”; tal com ens demana Jesucrist en l’Evangeli. El Papa Francesc ens diu en la seua exhortació apostòlica Evangelii Gaudium: «L’Esperit Sant, a més, infon la força per anunciar la novetat de l’Evangeli amb audàcia, en veu alta i en tot temps i lloc, fins i tot a contracorrent». Per tot això, us demanem que seguiu treballant amb ells, encara que siga de forma telemàtica-online, i que l’Esperit Sant ens acompanye en el nostre esforç per adaptar-nos a les circumstàncies, però sense deixar d’insistir a temps i fora de temps (2Tm 4,2 ), com demana sant Pau a Timoteu. Estem segurs l’amor que viviu i sentiu per les persones que us han estat encomanades, i que aneu a fer el possible i l’impossible perquè senten aquest amor i no obliden que els acompanyeu, fins i tot en la distància si la situació ho requereix. Que l’Esperit Sant inspire en tots nosaltres la creativitat necessària per a ser evangelitzadors en qualsevol circumstància, i que ens mantinguem, amb tots els recursos que tenim al nostre abast, ara més que mai: Sempre Units!
Moltes gràcies i molt ànim en tota la missió que es porta a terme en cada un dels Centres Juniors. Seguim, amb responsabilitat i prudència, marxant junts pel camí que Ell ens marca, demanant-li que es quede amb nosaltres.