ajudes econòmiques

Juniors M.D. facilita la formació dels seus membres amb dificultats econòmiques

L’associació destina aquest any 1.200 euros a subvencionar part dels cursos de Juniors Escola d’Animadors

 

El Moviment també incentiva la presència en el Centre de nous Educadors deslliurant-los del pagament de la quota anual

 

Juniors Moviment Diocesà convoca les ajudes per a la formació d’Educadors i Educadores corresponents al curs 2022-2023, amb les quals l’associació col·labora amb els i les joves amb una situació econòmica desfavorable i necessitats formatives en els seus Centres Juniors. Concretament, l’entitat eximirà a les persones beneficiàries del pagament de fins a la meitat d’un curs de Monitor d’Activitats de Temps Lliure (MAT) o Director d’Activitats de Temps Lliure (DAT) de Juniors Escola d’Animadors. L’associació inverteix aquest any 1.200 euros en aquesta qüestió.

Paral·lelament a aquesta convocatòria, en marxa des de fa diversos cursos, el Moviment ha posat en marxa també una nova línia d’ajudes dirigida als nous/as Educadors i Educadores. En aquest cas, la col·laboració consisteix en la reducció en un 100% del cost de les seues respectives Quotes Diocesanes, un incentiu amb el qual es pretén motivar i involucrar a les noves incorporacions en l’activitat dels Centres i fomentar les inscripcions en les jornades i cursos que instrueixen per al desenvolupament de la labor que exerceix la joventut en les seues parròquies.

“La formació dels Educadors i les Educadores és un dels principals objectius de Juniors Moviment Diocesà. La qualitat del seu treball depén del temps i obstinació que dediquen a preparar-se i no volem que l’economia supose una barrera per a ningú. Així que a les ajudes existents hem afegit la destinada a les noves incorporacions, amb la qual els Centres poden estalviar-se una quantitat que els vindrà molt bé per a altres despeses imprescindibles”, explica la Tresorera Diocesana, Soraya Moreno.

Ajudes a la formació

Les Ajudes per a la Formació d’Educadors 2022-2023 van destinades a Educadors o pre-Educadors de famílies en situació de desocupació, sense ingressos fixos o amb ingressos totals no superiors al salari mínim interprofessional. Així mateix, els seus Centres han de tindre “grans necessitats de formació i requerir titulacions per a poder dur a terme la seua labor educativa”, segons les bases de la convocatòria, disponibles en la Secretaria Virtual.

Podran sol·licitar aquest suport, les peticions del qual han de presentar-se de l’1 al 7 de setembre, els Centres que complisquen els Requisits Generals del Programa Diocesà d’Ajudes Econòmiques, específicament en allò relacionat amb el protocol d’obligacions administratives i econòmiques.

Cada Centre Juniors presentarà una única sol·licitud amb un màxim de dos membres que vulguen beneficiar-se d’aquest programa i en la petició haurà d’adjuntar-se la sol·licitud, l’informe de valoració del rector, els informes individuals signats pels Educadors o les Educadores, els pares, mares o tutors i el certificat de participació en la Zona, document que haurà de rubricar el Delegat.

Incentius a membres

Pel que respecta a les Ajudes a Nous/as Membres, la convocatòria estarà oberta fins al 15 de setembre i poden presentar sol·licituds els Centres que compten amb noves incorporacions a l’Equip d’Educadors i Educadores. La reducció de quota aplicada, que serà del 100% del cost de les inscripcions d’aquestes persones, es veurà reflectida en la Fitxa d’adjudicació de la Quota Diocesana de l’any següent.

Per a poder beneficiar-se d’aquest programa és imprescindible que aquests joves estiguen donats d’alta en la Secretaria Virtual i que assistisquen als cursos de formació permanent de JEA ’Jornada de Programació amb el Projecte Educatiu Juniors’ i ‘Curs Online Mètode Juniors’. I pel que respecta a la documentació necessària, s’haurà d’incorporar a la sol·licitud el llistat de nous/as Educadors/es i el certificat del sacerdot.